Vattenhumanoidernas religioner och mytologier

Vattenhumanoidernas
religioner och mytologier
Tramonsk grottmålning funnen i Tambogrottan (inre delarna av Verdefloden)


Vattenhumanoidernas (långsvansarnas) livsåskådningar delas in i tre stora källor och några underkategorier som alla har rötter hos Snäcksamlarna;
Källorna är:
Neccroskulten, Risfolkets mytologier och Clypsen.
Underkategorierna är:
Coroliskulten och Wat-mytologin.

Antalet hängivna troenden är registrerade individer som vigt sitt liv eller lovat trohet sin religion eller mytologi.
Clypsen
Bild ur den yngsta av Tenarböckerna; den gyllene "Timbur Uno-boken" som föreställer en skiss på en pyramid. Det var denna bild som inspirerarade kejsar Anwar-Sada till hans stora tempel i Watenia!

Clypsen (ibland även kallad för Apokalypserna)
Trosläran, trosbekännelsen och livsfilosofin Clypsen är Hippis överlägset största religion och har idag mer än hälften av planetens totala population inom sitt världsliga samfund! Clypsen betyder ”Den upplysta vägen” vars filosofi härstammar från det sedan länge försvunna träskfolket Tramonerna, ”väktarna”, med ursprung från Den okända tidsåldern!

Historik:
Den Tramonska kulturens rötter har sin tur ursprung från Den okända tidsåldern. En kultur med direkta rötter från Snäcksamlarna och som levde bland träskmarkerna i det inre av Verdeflodens inland. De saknade ett talande skriftspråk och använde sig istället av partiellt skriftsystem i form av rep med knutar, precis som Snäcksamlarna gjorde, skillnaden bestod i att Tramonerna färgade repen.
Deras ”Skapelseberättelse” handlar om hur det ”vandrande folket” leddes av ljusen mot en märklig plats där ljusen fick de att ta emot ett uppdrag. Uppdraget var att avge ett heligt löfte som innebar att föra Tenarernas lära vidare samt att förvalta och skydda deras efterlämnade ”skatter”, som också kallades för ”De heliga kunskapsverktygen”.
Enligt Solmiska källor lär detta ha skett för drygt 40 000 år sedan, kanske ännu tidigare.
Ny forskning tyder nämligen på, som i likhet med Neccroskultens- och Risfolkets livsåskådningar, att Snäcksamlarnas utvandrare förde med sig en redan välutvecklad livsåskådning som kom till långt innan de lämnade sina ursprungsländer.
Likt Neccroskulten hade det Tramonska folket ett filosofiskt arv i form av en livsbejakande filosofi och en respektfylld ideologi där moder jord och naturen i sig var lika mycket värda ting som folket själva. Humanoiderna var alltså inte mer värda än växterna och djuren, allt levande var i ett jämlikt symbios som en ”inre energikälla” delade med sig!
Tramonernas skapelseberättelse börjar dock då deras förfäder mötte ”ljusen” och fick kontakt med dem vilket senare ledde de till att anta en radikal modifiering av ursprungsfilosofin!


Den Tramonska skapelseberättelse lyder enligt följande:
Tenarerna är kosmiska själarvandrare som reser från värld till värld och planterar sina kunskaper hos utvalda arter eller livsformer som de själva ansåg ha bra livsvillkor och därmed chans att uppnå deras gelika spegelbild”. Tramonernas troslära skapades alltså i samband med att man mottog Tenarernas gåvor och kunskap och lovade att troget följa deras filosofi, en uppgraderad livsåskådning med en förbestämd evolutionsutveckling, av både kroppslig som andlig nivå, tills det att det blev dags för ett eller flera delmål av avtalet. Delmålen skulle ske vid förutbestämda tidsangivelser och bland dessa fanns några ”återbesök”. Återbesöken skulle ge nya inriktningar i filosofin samt kontroll av uppföljelsen av den. Varslen om dessa återbesök skulle kungöras ut av speciellt utsända själarvandrare, som återföds i en eller flera individer av den Humanoidiska arten. Det var oerhört viktigt att dessa individer skulle hörsammas och ges de den fullständiga respekten och rättigheterna för att kunna utöva sina uppdrag, när det väl blev dags.
Detta var ett led i Den upplysta vägens filosofi och lära och om man bröt mot detta vid upprepade tillfällen kunde själavandrarnas förbund bestämma sig för en ”bestraffning” i form av en ”apokalyps”. Apokalypsen innebar att Tenarerna skulle överge Humanoidernas värld för all framtid!

Det kan tyckas som en hopplös ”domedagsprofetia” till troslära, därav det hånfulla smeknamnet för samfundets anhängare, men modern forskning har pekat på att bestraffningen kan vara en efterkonstruktion från tiden då Lambacheque grundades. Lambacheque, som var grunden till Nya riket och som senare också blev Solmiens huvudstad, grundades av invandrare från Tramon under 1600-talet fu. Det var där och då som de första raderna av Skapelseberättelsen och en del andra muntliga historiska rim skrevs ned på blekta papyrusblad. Bladen förvarades väl och hamnade senare på Himmelsbergets stora bibliotek. Trots att det Gammelsolmiska alfabetet saknade grammatik som anspelade på verb i framtidsform så har man ändå inte funnit något som anspelat om apokalyptisk hotelse i någon av de 140 verserna som ingick i Skapelseberättelsen!
Clypsen har dock ett mycket konkret bevisföring och -material till sitt förfogande som underbygger sitt tes och det är i form av gudomligt praktiska ”verktyg”! Verktygen är bland annat i form av urgamla ”kunskapsböcker”, de så kallade Tenarböckerna. Dessa böcker är, trots deras okända ursprung och märkliga skrift- och bildsymboler, som man började deschiffera först under Järnåldern och Unionstiden, riktiga läroböcker vars budskap bekräftat läran och lett de troende att fortsätta med Den upplysta vägen. Bland annat har profetiorna, som finns nedskrivna i böckerna, besannats samt föreskrifter om den tekniska och vetenskapliga utvecklingen som bevisats flera gånger om. Böckerna kan visserligen tolkas på en mängd olika sätt men innehållet handlar konkret om forntid, samtid och framtid. Ursprungplatsen till dessa böcker är Tambogrottan (i Tramon som ligger i de inre regnskogsdelarna av Verdefloden) där även Mirakelkristallen befann sig och där Järnklotet befinner sig än idag. Det var i denna grotta som förfäderna till Tramonerna slöt trohetslöftet med Tenarerna. När Watenerna, med kejsar Anwar-Sada och profeten Hestis i spetsen, kom till Tramon på 700-talet fu tog de med sig Tenarböckerna och Mirakelkristallen till deras huvudstad. Därmed tog de över vaktansvaret av Tenarernas skatter och Den upplysta vägen genomgick en modifiering och fick en ny skriftlig gestaltning genom en bok som döptes till Clypsis. Boken skrevs på Solmiska av Klarik den skriftlärde och tack vare boktryckarkonsten nådde budskapet miljontals nyupplysta anhängare mot slutet av Järnåldern! Clypsis har sedan Unionen (mellan Watenien och Solmien) skrivits om flera gånger, dels på grund av att Hestis profetior infallit men också för att livsåskådningen hela tiden skruvats åt och anpassats till sin aktuella tid.

Under Den klassiska eran spreds Clypsens livsåskådning och budskap från dess kärnområde i nordöstra Condolizia till de övriga kontinenterna i samband med imperiets expansion. Clypsen spreds dock först mot väst och ankom den Lydiska handelstaden Cumbria första gången under 120-talet fu men fick fotfäste där först på 140-talet eu. Efter testet av Mirakelkristallens gudomliga kraft år 150 eu begränsades dock Clypsens utövning i Cumbria av Lydierna och spridningen stoppades. Verdeimperiets snabba och framgångsrika expansion mot Lobosarkipelagen, Kambre i norr och den väldiga kontinenten i öster hade de gudomliga verktygen att tacka för. Utan böckernas, Mirakelkristallen och Järnklotets hjälp hade Imperiet inte klarat konkurrensen om herraväldet med de stora och intelligenta jätteödlorna! Segern mot ödledjuret Trodoxen i Kambre blev ett ypperligt exempel på detta. Den globala viruspandemin under 800-talet eu satte dock stopp för Imperiets vidare expansion norrut i kontinenten Avalone. I Sipan i öst anlades år 859 eu hamnstaden Nazca av
samfundets vetenskapliga gren Nazcorna. Grundandet av denna stad ses av Clypsens anhängare som en av de största triumferna genom tiderna. Detta eftersom det var tack vare ny teknik framtagen ur Tenarböckerna som man lyckades övervinna de sluga ödlornas attacker och försök att stoppa Vattenhumanoidernas frammarscher i det nya landet! Nazca blev huvudstad i den nya kontinenten, som av Imperiet kallades för Sipan (ny värld på Tramonska), och blev också ny vetenskaplig säte för Clypsen i den östra hemisfären. I Nazca uppfann man botemedlet mot viruspandemin och efter denna milstolpe inom läkemedelsforskning blev staden planetens medicintekniska huvudstad.
Clypsen och dess mäktiga samfund låg också som garant för freden i Cumbria Lydia år 2507 eu. Det stora världskrigets fredsavtal hade aldrig kunnat undertecknats om inte Clypsens starka livsbejakande sida visat sin solidaritet mot den Humanoidiska artens överlevnad oavsett ras, etnicitet och religion!

Idag utgör Clypsen fortfarande grunden för freden i planeten tack vare sin överlägsna tekniska nivå. Verdefederationens stora rymdprogram TENAR 2 är ett aktuellt bevis på Den upplysta vägens fantastiska kunskap som deras okända upphovsmän öppenhjärtligt delat med sig sedan 40 000 år tillbaka. Tambogrottan är EPIC-klassad sedan år 3000 eu.
Clypsens 1,9 miljarder anhängare är garanten för både freden och Humanoidernas trygghet av deras civilisationsutveckling. Framtiden för Hippis finns i deras händer!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar